Głównym priorytetem naszej placówki jest poznanie, a następnie wspieranie indywidualnego potencjału każdego wychowanka. Przyjmujemy, że każde dziecko jest inne, oryginalne, ma indywidualne potrzeby i możliwości a także rozwija się w swoim, własnym tempie. Rolą przedszkola jest poznać potrzeby i potencjał dziecka a następnie umożliwić mu rozwój na miarę jego możliwości.

Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego  zgodny z nową podstawą programową:

Ø  "Odkrywam siebie i świat – program wychowania przedszkolnego" - J. Pytlarczyk.

Program zakłada wspomaganie rozwoju i edukację dziecka w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, według której każdy człowiek ma indywidualną drogę uczenia się, poznawania i rozumienia świata. Według H. Gardnera inteligencja to zdolność do rozwiązywania problemów lub tworzenia rzeczy nowych. Gardner zidentyfikował osiem rodzajów inteligencji człowieka: intrapersonalną, interpersonalną, ruchową (kinestetyczną), językową, logiczno-matematyczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną i przyrodniczą. W programie z celu ogólnego, jakim jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka z uwzględnieniem indywidualnego potencjału, wyprowadzone zostały cele szczegółowe, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak i przyjętej koncepcji wielointeligentnego postrzegania każdego dziecka. Praca z dzieckiem zgodnie z powyższym programem obejmuje treści w obszarach odpowiadających wskazanym inteligencjom. W programie „Odkrywam siebie i świat” treści programowe są podzielone na bloki tematyczne, których realizacja odbywa się w sposób zintegrowany. Program posiada spiralny układ treści kształcenia – tzn. w każdym kolejnym roku edukacji są one powtarzane, poszerzane i pogłębiane.

 

Metody:

Nauczycielki w pracy z dziećmi stosują nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych. Kadra placówki doskonali swoje kwalifikacje i kompetencje zgodnie z założonymi do realizacji celami.

Ø  „Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej - metoda dąży do połączenia w jeden proces:

  • intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci
  • kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności oraz rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu

Ø  „Metoda Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz - metoda przygotowująca do nauki pisania i czytania. Założeniem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, czucia dotyku i ruchu oraz motorycznych.

Ø  „Odimienna metoda nauki czytania" Ireny Majchrzak - jest to nowatorska metoda wczesnej nauki czytania (już od 2-3 roku życia). Rozumienie słowa powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania, „bo to nie litery się czyta, tylko sens". Dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter.