Przykładowe treści

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że dnia 05 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16:00

w naszym przedszkolu odbędzie się dzień otwarty dla dzieci nowo przyjętych.

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi.

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie.
 2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta w Gnieźnie.
 3. W przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy, która nie zawarła porozumienia z Miastem Gnieznem w sprawie refundowania kosztów pobytu dziecka w przedszkolu rodzice takiego dziecka uiszczają pełną opłatę w wysokości ustalonej przez Miasto Gniezno.
 4. Opłata za przedszkole podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia określa z upoważnienia Rady Miasta Gniezno dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminach ustalonych przez dyrektora przedszkola. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 15 każdego miesiąca.
 7. Opłatę za żywienie ustala zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym
 • 1) opłata ta może ulec zmianie w związku ze wzrostem lub obniżką cen żywności,
 • 2) dziecko może korzystać w przedszkolu z 1, 2, 3 posiłków,
 • 3)  w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie odliczanej w następnym miesiącu,
 • 4) dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów żywienia we współpracy z MOPS lub innymi podmiotami,
 • 5) opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowane są na kwitariuszu przychodowo-ewidencyjnym opłat, rodzice otrzymują oryginał pokwitowania,
 • 6) pracownicy przedszkola mogą korzystać odpłatnie z żywienia wnosząc opłatę określoną zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 1. Odpłatność za jedną godzinę zajęć realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawę programową wynosi 1,00 zł, a dla dziecka, którego rodzice  posiadają Kartę Dużej Rodziny 0,50zł. Zwolnione z tej opłaty są dzieci sześcioletnie.

 

Stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 5,00 zł, w tym:

śniadanie            1 zł

obiad                  3 zł

podwieczorek      1 zł

 

Odpłatność za przedszkole pobiera intendent Przedszkola nr 8 w ustalonych na każdy miesiąc dniach, w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 12.00 do 16.00 w budynku głównym.

 

Wpłaty można również dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola nr 8 w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie nr rachunku 82 9065 0006 0000 0000 4037 0001 podając w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz nr umowy.

Nasze grupy