Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” było organizatorem konkursu fotograficznego „To wszystko Polska”. Konkurs skierowany był do Rodziców i Dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zdjęcia promującego piękno naszego regionu i wykonanie wokół zdjęcia ozdobnej ramki.
Celem konkursu było:
  • ukazanie piękna naszego regionu

  • wzmacnianie więzi rodzinnych przez wspólną pracę

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace spełniały wymogi zawarte w regulaminie. Spośród dostarczonych prac jury wyłoniło I, II i III miejsce.

Laureaci konkursu „To wszystko Polska”

I miejsce – Maja Bujanowska

II miejsce – Zuzanna Nowak

III miejsce – Zuzanna Walkowiak

Zwycięzcom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!

{gallery}20182019/towpol{/gallery}

 

Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę został w naszym przedszkolu ogłoszony konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna - Gniezno”, do którego zostały zaproszone wszystkie dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Na konkurs napłynęło 8 prac. Niemal wszystkie były wykonane techniką kolażu. Wszystkie dostarczone prace zostały nagrodzone.

Prace oceniono w dwóch kategoriach wiekowych:

- Wśród dzieci młodszych (3-4 lata) nagrody otrzymali: I miejsce - Franciszek Małecki, II miejsce -Aleksandra Hoły, III miejsce - Aleks Krysiak.

- Wśród dzieci starszych przydzielono następujące nagrody: dwa równorzędne I miejsca - Mateusz Tomasz Śerdziński i Oskar Wiącek, II miejsce - Maja Bujanowska oraz dwa równorzędne III miejsca - Zuzanna Hoły i Zuzanna Walkowiak.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 9 listopada br. na przedszkolnej uroczystości z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nagrody wręczył dzieciom obecny na uroczystości prezydent miasta Gniezna – pan Tomasz Budasz. Wszystkim nagrodzonym dzieciom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.

 

{gallery}20182019/malao{/gallery}

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci”, którego organizatorem było Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie został rozstrzygnięty. Konkurs skierowany był do dzieci 6-letnich z całej Polski. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastyczno-przestrzennej z darów jesieni. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 13 listopada 2018 r. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były bardzo oryginalne, zachwycały pomysłowością i różnorodnością wykorzystania materiału naturalnego. Spośród nadesłanych prac, jury wyłoniło trzech zwycięzców i przyznało 3 wyróżnienia.

I miejsce Julia Popek

II miejsce Klara Morciniec

III miejsce – Bartłomiej Misztal

Wyróżnienia

I Kornelia Czapiewska
II Karolina Schmidt
III Wiktoria Zabrocka 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

{gallery}20182019/daryj{/gallery}

 

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

"Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci"


CELE KONKURSU:

- umiejętne wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych w pracy plastycznej,
- rozwijanie kreatywności twórczej dzieci,
- kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- wzmacnianie wiary we własne siły.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie.
2. Czas trwania konkursu od 15.10.2018 do 10.11.2018 r.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci 6-letnich.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-przestrzennej
z darów jesieni (liście, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina itp.)
5. Ocenie podlega praca indywidualna.
6. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
7. Nadesłana praca powinna zawierać metryczkę:

  • imię, nazwisko i wiek dziecka

  • imię, nazwisko nauczyciela, opiekuna

  • pełny adres przedszkola, numer telefonu, adres e-mail

  • wypełnioną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • wypełnioną klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12.11.2018 roku.
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
Kryteria wyboru prac:

  • wrażenia artystyczne

  • pomysłowość

  • estetyka

10. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.
11. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola  www.przedszkole8.gniezno.pl, Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
13. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne
z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych i z zamieszczaniem fotografii na stronie internetowej przedszkola i Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
14. Prace należy przesłać do 10.11.2018 r. na adres organizatora:

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie"
ul. Budowlanych 22
62-200 Gniezno


Koordynatorzy konkursu:

Elżbieta Ciechanowska, Maria Ruminiecka, Danuta Purcel, Loreta Surman

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko mojego dziecka …………………………………………………………………… w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci”, organizowanym przez Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis matki)

…………………………………………...

(data, podpis ojca)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w konkursie „Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………….................... w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

 

…………………………………………...

(data, podpis matki)

…………………………………………...

(data, podpis ojca)