Konkursy

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

"Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci"


CELE KONKURSU:

- umiejętne wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych w pracy plastycznej,
- rozwijanie kreatywności twórczej dzieci,
- kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- wzmacnianie wiary we własne siły.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie.
2. Czas trwania konkursu od 15.10.2018 do 10.11.2018 r.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci 6-letnich.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno-przestrzennej
z darów jesieni (liście, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina itp.)
5. Ocenie podlega praca indywidualna.
6. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
7. Nadesłana praca powinna zawierać metryczkę:

  • imię, nazwisko i wiek dziecka

  • imię, nazwisko nauczyciela, opiekuna

  • pełny adres przedszkola, numer telefonu, adres e-mail

  • wypełnioną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • wypełnioną klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12.11.2018 roku.
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
Kryteria wyboru prac:

  • wrażenia artystyczne

  • pomysłowość

  • estetyka

10. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.
11. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia.

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola  www.przedszkole8.gniezno.pl, Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
13. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne
z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych i z zamieszczaniem fotografii na stronie internetowej przedszkola i Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
14. Prace należy przesłać do 10.11.2018 r. na adres organizatora:

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie"
ul. Budowlanych 22
62-200 Gniezno


Koordynatorzy konkursu:

Elżbieta Ciechanowska, Maria Ruminiecka, Danuta Purcel, Loreta Surman

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko mojego dziecka …………………………………………………………………… w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci”, organizowanym przez Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis matki)

…………………………………………...

(data, podpis ojca)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w konkursie „Dary jesieni inspiracją twórczości dzieci” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………….................... w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

 

…………………………………………...

(data, podpis matki)

…………………………………………...

(data, podpis ojca)

 

 

 

 

 

 

Nasze grupy