Przedszkole nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„KOLOROWE MOTYLE"

CELE KONKURSU:
- uwrażliwienie na piękno

rozwijanie kreatywności twórczej dzieci,

- uwrażliwianie na piękno budzącej się przyrody,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie orientacji przestrzennej
i zachowania odpowiednich proporcji w wytworach plastycznych,

- wzmacnianie wiary we własne siły.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 „Mali Polanie" w Gnieźnie.
2. Termin nadsyłania prac – do 20 kwietnia 2023 r.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci 5/6-letnich.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennego motyla.
 Organizator stawia na dowolny wybór  materiałów .
5. Ocenie podlega praca indywidualna.
6. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
7. Nadesłana praca powinna zawierać metryczkę:

    imię, nazwisko i wiek dziecka

    imię, nazwisko nauczyciela

    pełny adres przedszkola, numer telefonu, adres e-mail

    wypełnioną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

    wypełnioną klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27 kwietnia 2023 roku.
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
    Kryteria wyboru prac:

    kreatywność dziecka

    walory kolorystyczne

    estetyka pracy

10. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.
11. Spośród nadesłanych prac, jury wyłoni I, II i III miejsce, a także przyzna trzy wyróżnienia.
Dyplomy, nagrody i podziękowania dla nauczycieli zostaną przesłane pocztą.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie i podziękowania drogą mailową.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola  www.przedszkole8.gniezno.pl, Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
13. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Nadesłanie prac na konkurs, jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych  i z zamieszczaniem fotografii na stronie internetowej przedszkola, Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
14. Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2023 r. na adres organizatora:

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie"
ul. Budowlanych 22
62-200 Gniezno


Koordynatorzy konkursu:

Maria Ruminiecka, Loreta Surman, Elżbieta Ciechanowska

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko mojego dziecka …………………………………………………………………… w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Kolorowe motyle”, organizowanym przez Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                    …………………………………………...

                                                       (data, podpis matki)

                                                    …………………………………………...

                                                 (data, podpis ojca)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w konkursie „Kolorowe motyle” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie  wizerunku mojego dziecka ……………………………………....................  w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

                                                     …………………………………………...

                                                       (data, podpis matki)

                                                    …………………………………………...

                                                 (data, podpis ojca)