Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji wielkanocnych

- rozbudzenie inwencji twórczej dzieci

- stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci własnych pomysłów na wykonanie kartki wielkanocnej 

Regulamin konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie.

 • Konkurs skierowany jest do dzieci 5/6-letnich.

 • Przedmiotem konkursu jest własnoręczne wykonanie kartki świątecznej.

 • Technika wykonania pracy dowolna. Kartka nie powinna zawierać życzeń.

 • Z każdej placówki można nadesłać jedną pracę.

 • Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać metryczkę wypisaną komputerowo i przypiętą do kartki spinaczem

- imię, nazwisko i wiek autora

- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

- pełny adres, numer telefonu, adres e-mail placówki

- wypełnioną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

- wypełnioną klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 16 kwietnia 2020 roku

 • Oceny prac dokona komisja powołana przez koordynatorów.

 • Spośród nadesłanych prac, jury wybierze i nagrodzi miejsca I, II i III , a także przyzna trzy wyróżnienia.

 • Kryteria wyboru prac:

- pomysłowość i oryginalność

- estetyka

- samodzielność wykonania pracy

 • Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.

 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, a nauczyciele prowadzący otrzymają podziękowania drogą mailową.

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola nr 8 www.przedszkole8.gniezno.pl i stronie internetowej miesięcznika Bliżej Przedszkola www.blizejprzedszkola.pl

 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych i z zamieszczeniem fotografii na stronach internetowych przedszkola i miesięcznika Bliżej Przedszkola.

 • Prace należy nadsyłać do 10 kwietnia 2020 roku na adres organizatora:

 

Przedszkole nr 8 ,,Mali Polanie”

ul. Budowlanych 22

62-200 Gniezno

Z dopiskiem: „ KARTKA WIELKANOCNA”

Koordynatorzy: Joanna Sagan, Loreta Surman, Elżbieta Ciechanowska

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko mojego dziecka …………………………………………………………………… w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”, organizowanym przez Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis matki)

…………………………………………...

(data, podpis ojca)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w konkursie „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………………………….................... w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

 

…………………………………………...

(data, podpis matki)

…………………………………………...

(data, podpis ojca)