Wartości nie są czymś oczywistym. Nie rodzimy się ze znajomością wartości i umiejętnością kierowania się nimi. Dlatego czymś ważnym jest zapewnienie wszystkim dzieciom warunków do uczenia się wartości, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.

Opieka nad dzieckiem (zapewnienie materialnych warunków do życia dziecku), to zaledwie ułamek powinności rodzicielskich wobec niego. To, co powinni zrobić dla swego dziecka rodzice, aby przygotować je dobrze do życia, obejmuje zaspokojenie zarówno jego potrzeb fizycznych, jak psychicznych, umysłowych i duchowych. Dlatego powinniśmy uświadomić sobie te potrzeby i wiedzieć, jak je zaspokajać – tu teraz, w świecie, w którym żyjemy.
Wartości wynosimy przede wszystkim z domu, a przedszkole jest miejscem, które powinno wspierać rodziców przy ich wprowadzaniu. Należy nauczyć dzieci jak być przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami i jak dokonywać właściwych wyborów.
Najdobitniej do dzieci przemawiają zachowania oraz postawy rodziców  i nauczycieli, czyli ich system wartości.

Mocny system wartości i umiejętność kierowania się nim w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko. Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli.

 

Do wartości tych należą:

BEZPIECZEŃSTWO

 Jestem bezpieczny, bo…

 • jestem w pełni akceptowany przez inne osoby,
 • nie krępuję się prosić o pomoc, gdy czuję się zagrożony,
 • przestrzegam zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola,
 • przestrzegam zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola,
 • informuję panie o swoim samopoczuciu, przemyśleniach, bez obaw o narażenie się na wyśmianie i zbagatelizowanie problemu,

 

TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA I NARODOWA

Jestem dobrym Polakiem, bo…

 • znam i szanuję symbole narodowe: godło, flagę, hymn,
 • znam sylwetki słynnych Polaków,
 • znam swoją miejscowość: herb, zabytki, ciekawe miejsca,
 • poznaję kulturę i tradycje swojego regionu,

 

RODZINA

Szanuję swoją rodzinę, bo…

 • pamiętam o uroczystościach rodzinnych,
 • szanuję członków swojej rodziny,
 • okazuję swoje uczucia rodzinie,
 • znam pracę zawodową rodziców,

 

ZDROWIE

Dbam o swoje zdrowie, bo…

 • dbam o swoje zmysły i higienę układu nerwowego,
 • biorę udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach.
 • doskonalę nawyki higieniczne,
 • zdrowo się odżywiam,
 • ubieram się stosownie do pory roku,

 

KULTURA

Jestem kulturalny, bo…

 • używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia,
 • okazuję szacunek dorosłym osobom,
 • jestem miły dla innych,
 • dbam o porządek wokół siebie (nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy),
 • umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania),

 

PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ

W stosunku do innych odnoszę się z…

 • sympatią, życzliwością, szczerością, gotowością do pomocy
 • czerpię przyjemność z przebywania razem z innymi;
 • jestem lojalny wobec przyjaciela,
 • wierność.
 • okazuję miłość jako uczucie do drugiej osoby, ale także jako więź emocjonalną z miejscem lub społecznością (patriotyzm).

 

SZACUNEK

 • Jestem grzeczny i troszczę się o uczucia i dobro drugiej osoby;
 • stosuję grzeczność w słowach,
 • grzeczność w gestach i zachowaniu,
 • dbałość o dobro innych,
 • zaspokajanie potrzeb innych osób,
 • szanuję odmienności innych,
 • dotrzymuję słowa danego samemu sobie i innym,
 • stosuję magiczne słowa i gesty.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE

Umiem funkcjonować w grupie, bo…

 • przestrzegam zawartych umów i reguł,
 • bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym,
 • unikam krzyku i konfliktów,
 • umiem czekać na swoją kolej,
 • umiem pogodzić się z porażką (umiem przegrywać),
 • nie kłamię.
 • akceptuję odmienność innych (np. niepełnosprawnych, innego pochodzenia),
 • umiem szanować wspólną własność,
 • sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego.
 • zwracam się z problemem do nauczyciela,

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ

        Jestem:

 • uczciwy w ocenianiu i sądzeniu siebie i innych,
 • przestrzegam zasad równości praw, poszanowania prawdy oraz prawości postępowania, czyli ludzkiej przyzwoitości, postępowania fair;
 • jednakowo traktuję wszystkich,

UCZCIWOŚĆ

 • mówię zawsze prawdę
 • jestem rzetelny, nie przywłaszczam sobie cudzej własności,
 • potrafię odróżniać dobro od zła

 

WARTOŚCI OSOBOWE:

 • Kształtowanie świadomej przynależności przedszkolnej
 • Budowanie relacji dziecko –nauczyciel- rodzic
 • Kształtowanie pożądanych postaw etycznych, światopoglądowych, moralnych i religijnych z zachowaniem podmiotowości, odmienności i indywidualności
 • Kształtowanie umiejętności współżycia w zespole – budowanie więzi społecznych, takich jak: koleżeńskość, otwartość, zaufanie, gotowość niesienia pomocy
 • Rozwijanie pozytywnych uczuć i miłości dla rodziców i najbliższych
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i postaw proekologicznych.

 

WARTOŚCI SPOŁECZNE: 

 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej z uwrażliwieniem na dziedzictwo kulturowe regionu, w którym dziecko żyje
 • Stwarzanie sytuacji i warunków do wzrastania w atmosferze przynależności do narodu polskiego, jego korzeni i tradycji
 • Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie i wchodzenie w tradycje międzyludzkie
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w odniesieniu do najbliższego regionu, miasta, państwa

 

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO

 • Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia,
 • Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,
 • Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,
 • Zdobywać wiedzę i bawić się,
 • Do swojej prywatności, samotności i niezależności,
 • Do snu i wypoczynku,
 • Do nienaruszalności cielesnej,
 • Do zaspokojenia swoich potrzeb,
 • Do indywidualnego tempa rozwoju,
 • Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje.

 

PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZEK

 • Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
 • Być uprzejmym,
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,
 • Respektować polecenia nauczyciela,
 • Dbać o książki i zabawki,
 • Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie,
 • Nieść pomoc rówieśnikom a szczególnie młodszym kolegom,
 • Wywiązywać się z powierzonych zadań,
 • Szanować własność innych,
 • Jasno okazywać co myśli i czuje,
 • Szanować godność i wolność drugiej osoby.